Vedtekter for Lånke Historielag

§ 1. Formål

Lånke historielag har som formål å verne om fortidsminner, historiske byggverk og innretninger innen gamle Lånke herred. Det skal arbeides for større forståelse av den gamle bygdekulturen, slik at folk bedre kan ta vare på og verne om gamle innretninger, redskap og ting som ennå finnes kring i heimene.

§ 2. Medlemmer

Medlemmer kan alle interesserte bli som betaler årspenger. Laget skal for medlemmene være et redskap som kan brukes til å skaffe seg bedre innsikt og kunnskap om den gamle kulturarven vår.

§ 3. Oppgaver for laget

Aktuelle oppgaver for laget er å hjelpe til med at t.d. gamle dokument, bøker, brev, aviser, tidsskrifter, fotografi og opplysninger blir tatt vare på, og at særlig verdifulle ting blir lagra mest mulig brannsikkert. En tar sikte på å arbeide med slekt – gårds – og bygdehistorie, folkeliv, levekår og tradisjon, bosetning og næringsliv, samferdsel m. m. i eldre tid i Lånke. Muntlige overleveringer bør skrives ned eller tas opp på lydbånd. Stedsnavn og andre topografiske navn og vendinger som står i fare for å bli glemt bør registreres. Det kan bli aktuelt å gi ut publikasjoner om særskilte emner.

§ 4. Møter

Laget skal ha minst to møter for året. Årsmøte i april og halvårsmøte i oktober. Ellers blir det å holde møte etter som det er saker til. På lagsmøtene skal medlemmene legge frem ideer og framlegg til oppgaver og utveksle kunnskap og meininger. Dersom det er interesse for det, bør laget ordne med utflukter til historiske steder, museer og lignende.

§ 5. Styret

Laget blir ledet av et styre på 5 medlemmer, med 3 varamenn.

Formann velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år. 2 styremedlemmer blir trukket ut etter 1 år. Styret består av : Formann, nestformann, kasserer og sekretær.

Formann kaller inn til styremøter, og det føres møtebok

§ 6. Årsmøte
Saksliste:
 • Årsmelding fra styre

 • Regnskap

 • Valg av styre og varamenn for kommende år.

  • Formann

  • 2 styremedlemmer

  • 3 varamenn

 • Valg av revisorer
 • Fastsetting av medlemskontingent

 • Drøfting av arbeidsoppgaver for kommende år

 • Eventuelt

§7. Finansiering

Hvis det blir aktuelt for laget å ta på seg større oppgaver, blir det å søke om tilskudd fra offentlig og privat hold.

§ 8. Oppløsing av laget

Ved eventuell oppløsing av laget må dette vedtas på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Lagets eiendom skal ved oppløsing gå til bygdemuseet.

Lånke 28. april 1977.