60 år siden Lånke kommune ble en saga blott

Lånke kommunestyre 1960-61

Lånke kommunes siste kommunestyre:
1. rekke : Johan Petter J. Dybvad, Iver Skjei (varaordfører), Johan Hoås (ordfører), Karlo Tronstad (formann i vegnemnda), Oskar Sletne.
2. rekke: Kjell Fosse, Arve Lindal, Sivert Aa, Olga Moen, Bjørn Lillemo, Sigurd Reberg, Øivind Risto (formannskapssekretær).
3. rekke : Lars Stokke, Erling Malvik, Bjarne Morken, Georg Rønning, Tomas Myren, Ivar Hoås. 

Tirsdag 19. desember 1961 ble det aller siste kommunestyremøtet i Lånke kommune holdt, og Johan Hoås svingte ordførerklubba for siste gang.

I og med at Lånke fra nyttår skulle gå inn i storkommunen Stjørdal, var det ikke de store sakene på dagsorden denne dagen.

Kommunal vei.
Et av vedtakene som ble gjort, var at veien opp gjennom Litjbyen, den som senere har fått navnet Petrinebakken, skulle overtas som kommunal veistrekning. I vedtaket ble det påpekt at oppsitterne måtte ordne med stikkrenner og avløp for vatn.

Tomtesalg.
Videre behandlet kommunestyret på nytt en sak om salg av to kommunale tomter. Kjøperne hadde på forrige møte fått tilsagn på en pris av kr. 1,- pr kvm, mot at de selv opparbeidet vei til tomtene, – omtrent 100 meter, og at kommunen senere skulle ha anledning til å benytte veien i forbindelse med nye tomter. Kjøperne hadde i et skriv sagt seg villig til å betale en høyere pris mot at kommunen overtok opparbeidelsen av veien.
Ut fra dette vedtok kommunestyret på sitt siste møte å sette salgsprisen til kr. 1,50 pr. kvm, og at kommunen tok kostnadene med veianlegget.

Bevilgning til ny Lånkbok.
Som en av de siste sakene som ble behandlet i Lånke kommunestyre var en bevilgning av kr. 6.500 til ny Lånkebok. Det var nedsatt ei nemd  som hadde fått i oppgave å nedtegne kommunens historie og utgi denne i bokform. Bevilgningen ble enstemmig vedtatt.

Markering.
Det siste kommunestyremøtet foregikk i enkle former uten noen form for markering. Det hadde vært travelt i forbindelse med kommunesammenslåinga, og det var midt i julestria, så ordføreren opplyste om at ville bli en markering av hendelsen på nyåret. Da skulle det arrangeres en festlig sammenkomst for alle som i årenes løp hadde deltatt i kommunestyret, samt de kommunale tjenestemenn som hadde vært knyttet til kommunens drift. Det var allerede satt ned en festkomité for å forberede tilstelningen og det var stilt kr. 1.500 til disposisjon.

Men hva skjedde med Lånkboka som det var bevilget penger til?
Den ble det ingen ting av. Dette var lenge før Lånke historielag ble stiftet i 1977. Ingen ting skjedde, så derfor søkte Lånke menighetsråd i 1969 om å få overført pengene fra Stjørdal kommune til bruk på installasjon av elektrisk varme i Lånke kirke, – så lånkbyggene fikk til slutt nyte godt av bevilgningen allikevel.

Pengeverdien i 1961.
For å sette det hele i perspektiv til dagens pengeverdi, kan det nevnes at Lånke kommunes siste budsjett som selvstendig kommune, var på hele kr. 881.000. Omregnet til dagenes pengeverdi tilsvarer dette i underkant av kr. 12 millioner, et beløp som også i våre dager må betegnes som et skrapet budsjett.