Årsberetning 2019

Styret i 2019 har bestått av Bjørn Sten, leder, Per Arne Garberg, nestleder, Bjørn Viem, kasserer, Sigrun Stokke Karlsen, sekr. Ragnar Olsen, styremedlem og Gunnar Leirtrø, 1. vara som har møtt fast på styremøtene.

Lånke historielag har hatt 7 styremøter i løpet av året. Fem ble holdt på menighetshuset, ett møte på Sorte grendahus og ett møte på Romma.

Økonomi medlemstall og æresmedlemmer

Laget har en god økonomi. I 2019 gikk driften av laget med et overskudd på 22615,81.-  Henviser for øvrig til regnskapet.

Historielaget hadde i 2019 233 betalende medlemmer, noe som er et solid medlemstall sammenlignet med de andre historielagene i Stjørdal.

Laget har to æresmedlemmer, Magnar Rønning og Jan Hoås. Jan Hoås ble også i året 2019 foreslått som vår kandidat til Stjørdal kommunes kulturpris for 2019.

Boksalg, messer

Laget hadde ingen bokutgivelser i 2019, men hadde også i fjor et godt boksalg, totalt solgt bøker/kalendere for  95.985.- kr. 

For 5. år på rad ga Laget ut bildeheftet Vandring til medlemmene, og det får vi gode tilbakemeldinger på. Kalender for 2019 ble også laget, med et økt opplag fra forrige år da vi ble utsolgt! 

Laget deltok på Lånke skolemusikks julemesse med godt salg.

Møter, billedkvelder

Vi har arrangert 1 bildekveld i Sorta grendahus.

Laget arrangerte tur til Mostadmark Jernverk, hvor vi fikk ei veldig bra omvisning og bevertning av Mostadmark jernverks venner.

Historielaget var med og markerte nye Lånke Kirke’s 120-års jubileum, med bildefremvisning fra Kirkens historie og Gunnar Leirtrø leste opp prologen han skrev til 100-års jubileet.

Vi arrangerte utvandringskveld på Sorte grendahus hvor Roar Aarnes fortalte om utvandring fra Lånke, Inger granby fortalte utvandrerhistorier fra Selbu og Torger Størseth snakket om Belle Gunnes og hennes liv før og etter hun utvandret til Amerika.

Div

Prosjektet med merkinga av boplassene under Stor-Veiset fortsatte i 2019. De fleste steiner er kjørt på plass, og en del skilt er montert.

Arbeidet med Lånke-boka bind 6 har gått videre det siste året. Jan Hoås med hjelp av flere lagsmedlemmer styrer prosjektet.

Laget har også i år stått for ytre vedlikehold ved Ferjemannsstuggu utført av Jorulf Bjørgum, og ved Romma utført av Eva Korsveien Tanem.

Roar Aarnes har hatt ansvaret for Lånke historielag sin hjemmeside, og gjør en god jobb med å legge ut nye bilder og artikler der. 

Arbeidet med å samle og skanne gamle bilder fortsetter som før, og danner mye av grunnlaget for bildekvelder og Vandring/kalender.

Vi har hatt en gjennomgang og registrering av alle papirer og bøker vi har på lageret. Gunnar Leirtrø og Magnar Rønning sto for arbeidet, det ble ryddet og organisert i hyllene så det er lettere å finne frem.

Gunnar Leirtrø og Bjørn Sten deltok i en podcast, historiske Trøndelag, om bygda og historielaget. Den er tilgjengelig på nett.

På grunn av de tiltakene som ble iverksatt som følge av Corona-pandemien våren 2020, ble årsmøtet i år utsatt til høsten 2020. Det sittende styret fortsatte arbeidet med de årlige utgivelsene vandring og kalender, mens alle planlagte arrangementer og samlinger ble satt på vent.

Styret vil takke alle som har bidratt til lagets drift i året 2019

For styret i Lånke historielag

Bjørn Sten