Historisk funn gjort på Romma

 

Skålspenne i bronse, datert til Merovingertiden ( yngre jernalder) fra ca. -800 år e. Kr. ble funnet 1.november 2013 av Kjell Rømo, Hegra. Kjell brukte en metalldetektor når spenna ble funnet, den lå ca. 15 cm ned i jorda ved buskene mellom masstua og utedoen på plassen Romma.

Slike skålspenner ble brukt parvis til å feste skudlerklede til forstykket på kvinnedrakter. I praksis var det disse spennene som holdt antrekket sammen og de ble brukt i flere hundre år på kvinnedrakter i Norge.

Det er grunn til å tro at denne drakttypen var forbeholdt de noe mer velstående kvinnene i samfunnet med bakgrunn i aristokratiet eller den frie bondestanden.

Bronesespenna som ble funnet på  Romma er i flg arkeologer datert til Merovingertiden ( yngre jernalder) ca. 550- 800 år e. Kr, altså like før vikingetiden.

Mønsteret på spennen ligner et slags krypdyr også kalt gripedyr, noe som kjennetegner skålspenner fra den tiden.

Det er for øvrig under utgravinger i byen Ribe i Danmark funnet former til støping av skålspenner med nesten identisk mønster med denne som ble funnet på Romma.

Kanskje stammer spennen fra en kvinnegrav som kan ha ligget på Romma. Var det en betydningsfull og myndig kvinne som gikk rundt på tunet på Romma og styrte gården kledd i en staselig kvinnedrakt med bronsespenner?

En konklusjon i sammenheng med funnet må vel være at folk har vært bosatt og trivdes på Romma og i bygda gjennom uminnelige tider og fram til i dag.

Slike funn skal leveres inn til Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Dette funnet er av de mer spennende og vitner om bosetting i bygda i denne tidsalderen. Slike funn som dette blir karakterisert som løsfunn og blir behørig registrert ved innlevering til museet.
Det fører IKKE til noen utgravinger el lign med mindre man avdekker en ny gravhaug.

Ved søking med metalldetektor søker man kun i pløyelaget og det er i den senere tid funnet og registrert en masse gjenstander på landsbasis som er av stor historisk verdi.

Disse funnene anses som svært viktige da gjenstander som ligger i pløyelaget utsettes for stor slitasje og korrosjon fra jordbruksredskaper, gjødsel, sur nedbør m.v.

For øvrig er det innleveringsplikt på funn av gjenstander fra før 1537 og funn av mynter før 1650.

Hvis dette høres interessant ut, er jeg svært interessert i å utforske nye områder i Lånke eller Stjørdalsdalføret med metalldetektor for å evt. avdekke flere funn som har en historie å fortelle.

Skålspenne bakside

Tekst/foto Kjell Rømo.