Årsmelding for 2012

Lånke Historielags styre driftsåret 2012.

Formann                                           Terje M. Julseth

Nestformann                                     John Einar Moum

Sekretær                                           Nina Johanne Stokke Einan

Kasserer                                            Jan Sætnan

Styremedlem                                     Ole Johan Morken

Første varamedlem                            Ragnar Olsen

Andre varamedlem                            Gunnar Leirtrø

Tredje varamedlem                           Margit Brekk

Valgkomite                    Leder.         Kåre Berg

Rut Håpnes

Erling Arnfinn Kvål

Revisor                                              Torill Iren Stuberg

Æresmedlemmer                               Magnar Rønning

Magnar P. Veiseth

Årboknemnd                                     Egil Rømo. Leder i årboknemnda.

Rommautvalget                                 Eva Iren Korsveien Tanem

Magnar P. Veiseth

Ferjemannstuggu                              Arnhild Ekren Berg

Kjell Magnar Berg

Boknemnd for konfirmasjonsbok for Lånke og Elvran.

Rut Håpnes (Leder)

Margit Brekk

Peggy Holthe

Sigrid Paulsen

Gunnvor Rønning

Bjørg Aasvang

John Gjeset

Laget hadde siste driftsår ca.80 betalende medlemmer, det må sees på nye og bedre rutiner for innkreving av medlemskontingenten. Dette for å hindre ytterligere frafall av medlemmer. Det er blitt avholdt 9 styremøter og behandlet 43 saker.

Oppsummering av arbeidsoppgaver som er utført siste driftsår, og planer videre for kommende år.

Lånke kalenderen for 2013.

Historielagets årvisse kalender ble i år utgitt som nummer 13 i rekken med historiske bilder fra rundt omkring i Lånke. En stor takk til Jan Hoås som også i år har skrevet de fyldige bildetekstene til bildene på kalenderen. Prisen ble i år hevet fra kr.60,- til kr.80,- uten at det har bremset noe på salget. Det er ønskelig med flere vintermotiver, da det er vintermotiver som vi har minst av i vårt bildearkiv.

Innkjøp av et nytt foto arkivprogram.

Etter lang tids søk etter et godt foto arkivprogram, ble det på nyåret innkjøpt et

Foto Station program, om vil dekke historielaget behov for arkivering av vår bildebase og gjøre bildene søkbar, innenfor forskjellige kategorier. Det er også innkjøpt to separate harddisker til lagring av bildene.

Jan Sætnan jobber med å få lagt over bildene og opplysningene som er kjent om bildene, inn på det nye arkivprogrammet. Det er sendt søknad til Fylkes- kommunen om støtte til innkjøp av dette arkivprogrammet, men vi har ikke fått noe svar enda.

Gaver til og fra historielaget.

Etter søknad fra ski gruppa i Lånke Idrettslag, om støtte til innkjøp av ny tråkkemaskin, ble det vedtatt at historielaget skulle bevilge kr.3000,- til støtte til innkjøp av tråkkemaskin. Etter søknad om driftstøtte har historielaget mottatt kr.6500,- i økonomisk driftstøtte fra Stjørdal Kommune. Historielaget har gitt Lånke Bosenter i gave en god del årbøker og andre lokalhistoriske bøker fra Lånke. Bosenteret begynner nå å få en brukbar samling med lokalhistorie.

Bildekveld på Elvatun.

Onsdag den 17. oktober hadde vi en bildekveld på Elvatun, der vi viste på storskjerm bilder fra hovedsakelig øverste del av bygda. Rundt 60 stk. møtte opp på denne bildekvelden. Det var også en uhøytidlig spørrekonkurranse rundt om på bordene, med lokalhistoriske spørsmål i kaffepausen. Vi fikk navnsatt en god del nye bilder som det var mangelfulle opplysninger om tidligere. Bildekvelder er poppulært og kan godt kjøres oftere.

Bildekveld for beboerne på Lånke Bosenter.

Onsdag den 13. mars holdt historielaget en bildekveld for beboerne på Lånke Bosenter. Også denne gang kom det frem nye opplysninger på bilder vi viste frem. Ikke alle beboerne møtte opp, men de som kom, så ut til å like fremvisingen. En bør ikke vente for lenge før vi besøker dem igjen med en ny bildekveld.

Status på konfirmantboka for Lånke og Elvran.

Det står nå kun igjen litt arbeid med plassering av noen bilder i boka. Det er blitt nødvendig å skifte trykkeri, da AIT Otta A/S som først ble valgt, har gått konkurs. Men nå er et pristilbud fra Aske Trykk blitt valgt, og de tar jobben så fort boka er ferdig. Det skal leses korrektur enda en gang før boka går i trykken. Da bildene av årets konfirmanter i Elvran og Lånke nå er tatt, vil også konfirmantkull for 2013 også få plass, og bli med i boka.

Registrering på GPS, boplasser og andre kulturminner utmarka.

Mye er tidligere registrert her i Lånke i forbindelse med kulturminne planen for Stjørdal kommune, men fortsatt står mye registrerings arbeid ugjort i utmarken. Historielaget har kjøpt inn eget GPS utstyr, for å ta opp posisjoner og inntegning av gamle veier, hustufter med mer inn på kart. Ved å få stedfestet våre nære kulturminner i bygda med en nøyaktig kartreferanse, kan stedet finnes igjen selv om plassen har grodd igjen av skog og vegetasjon.

Nye oppgaver i vente.

Arbeidet med å videreføre ”Bosetting og Levevilkår” bind 3 har til nå gått litt tregt og hatt liten fremgang. På siste årsmøte ble det bestemt at historielaget skulle fortsette med de resterende emnene som enda ikke er skrevet om i ”Bosetting og Levevikår”. Arbeidet med å få snekret sammen ei egen boknemnd for dette bokprosjektet har tatt lenger tid enn først antatt. Mange er blitt spurt uten at de er villig til å bli med i ei boknemnd. Men har nå et par stykker som har sakt seg villig til å bli med. Det er viktig at arbeidet med å samle inn kildestoff ikke stopper opp – men fortsetter, med tanke på enda flere bøker. Vil ikke fantasere om når en fremtidig bind 3 kan foreligge, det som nå er viktigst er at arbeide med innsamling av bilder og kildestoff ikke stopper opp.

For styre i Lånke Historielag

den 14. april 2013.