Årsberetning for 2016

 

Årsberetning for 40-åringen Lånke historielag 2016

 

Styret har bestått av Gunnar Leirtrø leder, Terje Julseth nestleder, Jan Sætnan kasserer, Sigrun Stokke Karlsen sekretær, Per Arne Garberg styremedlem og Ragnar Olsen, 1. vararepr.  1. vararepresentant møter fast i styret.

Det er i løpet av året avholdt 9 styremøter.

Økonomi / Medlemstall / Æresmedlemmer

Økonomien i laget er god.  Året 2016 ga et overskudd på godt 43000.- kr. Se mer post regnskap.

Også i år har vi en gledelig økning i medlemstallet, vi har fått 58 nye medlemmer. Totalt hadde laget ved årsskiftet 262 medlemmer. Innbetalt kontingent fra 218 personer, deriblant 44 familiemedlemsskap.

 Laget har 3 æresmedlemmer, Magnar Rønning, Magnar Veiseth og Jan Hoås. Jan Hoås ble også i 2016 foreslått som vår kandidat til Stjørdal kommunes kulturpris.

Bøker/ tidsskrifter

Laget hadde ingen bokutgivelse i 2016. Likevel er styret godt fornøyd med boksalget. Totalt bok/kalendersalg for godt 107 000 kr. Vi har solgt meget bra av Årboka for Stjørdalsbygdene. Rundt 150 eks. av årets årbok til nå.

For boksalg ellers henvises til regnskapet.

Også i år ga vi ut heftet Vandring gratis til våre medlemmer. Noe som ble svært godt mottatt og som også i år har bidratt til at vi har en meget god økning i medlemstallet.

Boknemda arbeider fortsatt med bind 6 i bygdas historie og ved årsskiftet er omtrent 90 % av stoffet klart. Framover blir det fokus på bilder til boka. Mange av lagene har egne bilder som vi får låne.

Bildekvelder / messe

Laget har hatt to bildekvelder, begge svært populære og med godt besøk. Laget deltok også i år på skolemusikkens julemesse og med godt resultat. Vi solgte bøker /kalendere for nesten 10.000 kr. på julemessa og vi tegna rundt 20 nye medlemmer.  Styret tror det er en viktig og god arena for laget, mye folk besøker julemessa og vi får vist fram noe av det vi holder på med.

Møter

Sammen med skigruppa i idrettslaget, hadde vi den 14.09 kåserikveld med forfatter Tor Gotaas på Trudvang om skiidrettens historie. Et godt og muntert kåseri. Ca. 60-65 betalende tilskuere til stede.

Laget er med i den lokale karolinergruppa. Sammen med museet og de andre historielagene i dalføret, samt foreningen Norden, har vi vært med på å arrangere et åpent møte i 2016 ang. Karolinernes felttog i Stjørdal, 1718. Det blir flere slike møter fremover. Disse vil bli annonsert i Stjørdalens Blad.

Dugnad / befaringer / tilskudd

Styret har i løpet 2016 hatt en dugnadskveld på lageret gymsal og 3 dugnadskvelder ved Ferjemannsstuggu.

13.09 var det befaring ved Ferjemannsstuggu. Representanter for museet og vegvesenet var med og et givende og veldig greit møte. Og det var en befaring som ga en positiv effekt for oss.

Laget fikk også mye skryt for det ytre stell og vedlikehold. Det er noe vi sender videre til de som har hatt ansvaret for dette, Arnhild og Kjell Berg.

Statens vegvesen har for 2016 bevilga kr. 5000.- i støtte til oss for det arbeidet vi gjør med å vedlikeholde Ferjemannsstuggu.

14.09. var det befaring ved fornminnene Eidum. Laget har, i samarbeid med Sorte grendalag, rydda og merka fornminner der. I 2013 fikk laget innvilga tilskudd til dette arbeidet. Det har dradd ut i tid, noe som først og fremst skyldes fylkesarkeologene som skulle skrive tekst til tavle.

Våren 2016 kom den på plass. Under befaringen 14. sept. ble det gitt positive tilbakemeldinger for arbeidet som var gjort. 50 % av kostnadsoverslaget på totalt 76 000 kr inkl. mye dugnad, altså kr. 38 000 ble overført til vår konto.

Totalt utlegg til tavle og diverse graving ble på ca. 26.000. kr.

For alt arbeid, dugnadslister og konkrete utgifter ble det ført et eget prosjektregnskap.

Laget mottok kr. 7000.- i kommunalt driftstilskudd.

Vi er med i Landslaget for lokalhistorie og mottok i 2016 godt 24 000.- kr i momskompensasjon. Kompensasjonen er knytta opp til bok/tidsskriftproduksjon.

Lin. Laget er i gang med å skrive ned framgangsmåten for produksjon av lin og å ta bilder av gjenstander som ble brukt under produksjon. Et arbeid som Jorid Stuberg og Margit Brekk styrer.

Laget har også fortsatt med innsamling av bilder. Vårt bildearkiv er etter hvert blitt ganske rikholdig, men vi er fortsatt svært interessert i flere bilder fra både fjern og nær fortid.

Styret vil til slutt takke alle som har bidratt positivt til lagets virke i året som har gått.

Ikke minst til våre folk ved Romma, Ferjemannsstuggu og vårt selgerkorps når det gjelder kalender/årboksalg.

For styret i Lånke historielag

Gunnar Leirtrø