Årsberetning for 2014

Styret har bestått av Gunnar Leirtrø, leder, Terje Julseth, nestleder, Jan Sætnan, kasserer, Sigrun Stokke Karlsen, sekretær, Per Arne Garberg, styremedlem og Ragnar Olsen første vararepresentant.  Første vararepr møter på styremøtene.  I løpet av året er det holdt 7 styremøter.

Medlemstall -Æresmedlemmer

Også i 2014 er det en gledelig økning i medlemstallet, økt fra 113 i 2013 til 126 betalende medlemmer i 2014. I tillegg er det 26 familiemedlemskap slik at det reelle medlemstall i laget er godt 150. Styret vil fortsatt prioritere arbeid med å få flere medlemmer. Laget har tre æresmedlemmer, Magnar Rønning, Magnar Veiseth og Jan Hoås. Jan Hoås ble også i 2014 foreslått som vår kandidat til Stjørdal kommunes kulturpris.

Bøker

Roar Aarnes er i full gang med bok om utvandringa. Boka er beregna ferdig og lansering i løpet av oktober 2015. Det blir bind V i serien om vår bygds historie.

Bind V1 Boknemda arbeider fortsatt arbeidet med innhenting av stoff, skriving og redigering. Boknemda har samla mye stoff om de forskjellige lag og foreninger i bygda, samt om gamle Lånke kommune.

Boknemda håper og få samla og redigert det aller meste av stoffet til boka i løpet av 2015. Det er avholdt 6 møter i boknemda i 2014.

Den gamle Lånkeboka som laget har bestemt skal innbindes, var det meningen vi skulle få ferdig i november i fjor. Men bokbinderiet vi hadde avtale med gikk konkurs etter at våre bøker var ankommet. Det førte til en del forsinkelser da avtale med nytt bokbinderi måtte inngås.

Bøkene ble ferdige for salg medio januar i år.

Laget har solgt en god del bøker fra vårt lager. Når det gjelder boksalg henvises til regnskapet.

På Hell bensinstasjon er det solgt bøker for netto til oss nesten 40.000,-  kroner.

Laget var med på julemessa i Lånkehallen som Lånke skolemusikk arrangerte i nov. Bok og kalendersalg for godt 6.000 kr. den dagen.

Befaring

Et møte i samarbeid med Statens Vegevesen ang gamle ferdselsårer over Gevingåsen ble holdt januar 2014. To fra styret i historielaget var også med Vegvesenet på befaring Gevingåsen 09.07 2014. Videre utspill ligger hos vegvesenet da de skal sørge for grunneieravtaler og likedan trekke velforeninger i Geving inn i arbeidet.

Tur

Sommertur i 2014 gikk til Kari-Britt og Svein Helge Dybvad og nyfjøset der. Etterpå var det kaffe i  gapahuk Svedjiberget. Over 40 personer var med og så på melkebruk anno 2014. Ingen tvil om at det også innen landbruket har vært en rivende utvikling på de siste par generasjonene.

Bildekvelder

Laget har hatt i alt 3 bildekvelder og alle meget godt besøkt. Alle kveldene holdt på grendahuset i Sorte.

Møter

Lånke historielag arrangerte et fellesmøte med lederne i de andre historielagene i dalføret med henblikk på et bredere og tettere samarbeid i tiden framover. Det er også avholdt et fellesmøte mellom historielaga om Trønderbataljonen under kampene i Ofoten våren 1940. Møtet ble holdt i aulaen Ole Vig i 24.03 2014 og var godt besøkt.

Minnegave

Historielaget fikk i alt 16750 kr, minnegave begravelse Sverre Brekk. Pengene står på egen konto og vil bli brukt i tråd med pårørendes ønsker på Lånkevollen. John Morten Gulaker og Lennart Danielsson leder arbeidet og er ansvarlige for hva som må/skal gjøres.

Tilskudd

Laget har mottatt 6000.- kr. i kommunalt driftstilskudd i 2014. Og kr. 8516.- i momskompensasjon gjennom landslaget for lokalhistorie.

Div

Gravminner Eidum. Vi hadde håpa på å få prosjektet ferdig i løpet av 2014, men fylkesarkeologene som skal utarbeide teksten hadde ikke den klar før midten desember. Skilt er laga og klart til å sette opp. Sorte grendalag, stikomite forestår rydding og vedlikehold av gravminnene.  De godtgjøres med kr 1500.- pr år. Kontrakten med grendalaget er på 5 år.

Planlagt ferdigstillelse av prosjektet i løpet av året.

Innsamling av gamle bilder har også vært prioritert i 2014 og i løpet av året er det skanna ca. 1300 gamle bilder.

Styret vil rette en stor takk til de som har hatt det ytre vedlikehold av Ferjemannstua og våre folk ved Romma for godt utført arbeid i 2014. Likedan til selgerkorpset vårt ang årbok og kalendersalg. Og en stor takk til alle andre som har bidratt positivt til lagets utvikling i året som har gått.

For styret i Lånke historielag

Gunnar Leirtrø