Årsberetning for 2013

Lånke historielag                                                                Årsberetning for 2013

Styret har bestått av :

Gunnar Leirtrø, leder. John Einar Moum, nestleder, Jan Sætnan, kasserer, Nina Einan, sekr.

Terje Julseth, styremedl, Ragnar Olsen, 1 vara rep.  1 vararepr møter på styremøtene.

I løpet av året er det holdt 6 styremøter, derav 1 møte på Romma + et møte /befaring Ferjemannstua.

Prioriterte oppgaver for styret har vært økning i medlemstall og mer fokus på nyere historie.

Medlemmer

Gledelig at medlemstallet har økt fra 76 betalende i 2012 til 113 betalende i 2013. Medlemsregisteret er også gjennomgått og ordna mer oversiktlig.

Æresmedlem

På sin 80-årsdag okt 2013 ble Jan Hoås utnevnt til æresmedlem i laget. Jan har i mange år lagt ned et stort og meget betydningsfullt arbeid for laget.

Bøker

Konfirmasjonsboka var selvsagt det store i fjor og opplaget på 500 eks er nå utsolgt. Også årboka for historielagene i Stjørdalsdalføret har solgt meget bra. I 2013 ble det solgt ca. 50 flere årbøker enn året før. Likedan med kalendersalget, også der solgt ca. 100 mer enn fjoråret.

Det har også vært et brukbart salg av de andre bøkene laget har gitt ut tidligere. På november satte styret ned prisen på våre «gamle» bøker i håp om å få et mindre lager. Det ser ut til å ha hatt en positiv virkning. Når det gjelder lagerbeholdninger og salg for øvrig  henvises til regnskapet.

Turer/ åpne møter

Både sommertur Reppe og møte om utvikling Sandfærhus var skritt i å ha fokus på historie fra ikke alt for langt tilbake i tid.

Sommertur i Reppe området i juni med meget godt oppmøte. Ca 60 personer var med og hørte Jan Håkon Wognild, Jan Hoås og Kåre Skolmli fortelle.

Lånke historielag var også medarrangør ang Trøndelag amatør geologiske forening sin tur i Lånke i sept.

Møte i okt på menighetshuset om utviklinga på Sandærhus var for dårlig besøkt, men meget gode kåseri av Per Erik Balstad og Ivar Værnesbranden om utviklinga der de siste 50-60 årene.

Befaringer

Laget har vært på befaringer sammen med fylkesarkeologer og repr. fra kommunen ved gravminnene Eidum og ved Hoset.

Tilskudd

Laget har mottatt 6500 kr i generell kommunal driftstøtte + 11 500 kr. fra Nord Trøndelag fylkeskommune til innkjøp av datautstyr for skanning av gamle bilder/dokumenter. Historielaget rydda våren 2013 gravminner, hauger/ røyser ved Eidum. Skilting og merking blir forhåpentligvis ferdig i år. Til arbeidet er laget innvilga kr. 45250.- fra kommune/stat – smil midler. Pengene blir utbetalt i 2014.

Avtaler

Det er systematisert en del gamle avtaler, blant anna med Hell bensinstasjon om salg av alle lagets publikasjoner. Avtaler er inngått med grunneier ved Eidum, samt avtale med Sorte grendelag om fremtidig vedlikehold av fornminnene der.

Vårt regnskapskontor i flere år, Kopperå Regnskap sa opp avtalen med oss med virkning fra 1.12. 2013. Ny avtale inngått med Stjørdal Regnskap AS.

Lånke historielag har fått ny hjemmeside. Avtale om opprettelse og drift av den nye siden www.laankehistorielag.no er inngått med Idrettsdata AS (Jan Sætnan

Generelt

Laget har i samarbeid med ungdomslagene Elvran og Lånke pussa opp bautasteinene ved Lånke og Elvran kirke.

Vi har bistått og vært med Hegra historielag på befaring og merking av steder der de av deltakerne på/ ved Hegra festning og som ble drept under kampene april 1940, ble skutt.

Laget solgte bøker 2 dager på Prix Hell med meget godt resultat. Solgte for 13000.-

Ei boknemd er i gang med bind 5 av bygdas historie og vår utvandrerhistorie.

Arbeid med innsamling og skanning av gamle bilder og dokumenter har vært og vil fortsatt bli prioritert. Totalt er det godt 11000 bilder i vårt bildearkiv.  Men mange av de bildene finnes i flere format, forskjellige utsnitt osv. I 2013 har det blitt skanna godt 800 «nye» bilder.

Det så ofte omtalte Håkkåskrinet som etter sigende inneholdt «store» verdier og som ble gravd fram under veiarbeid i Elvran har vært i privat eie, men er nå blitt lagets eiendom. Laget er glad for at vi nå har det i vår besittelse.

Takk

Styret vil rette en stor takk til de som har hatt det ytre vedlikehold av Ferjemannstua og våre folk ved Romma for godt utført arbeid i 2013. Likedan til selgerkorpset vårt ang årbok og kalendersalg og de som har jobba med konfirmasjonsboka.

Og en stor takk til alle andre som har bidratt positivt til lagets utvikling i året som har gått.

For styret i Lånke historielag

Gunnar Leirtrø