Årsberetning for 2011

Årsmelding for Lånke Historielag for 2011

Styre har bestått av:

Formann ————————– Terje M. Julseth

Nestformann ——————— John Einar Moum

Sekretær ————————–  Rut Håpnes

Kasserer ————————–  Jan Sætnan

Styremedlem ——————— Ola Johan Morken

1-vara —————————–  Ragnar Olsen

2-vara —————————–  Gunnar Leirtrø

3-vara —————————–  Margit Brekk

Valgkomite ———————– 1- Magnar P. Veiseth

2- Kåre Berg

Revisor —————————-Torill Iren Stuberg

Årboknemnd ——————— Egil Rømo

Rommautvalget —————— Magnar P. Veiseth

Ferjemannstuggu —————  Arnhild Ekren Berg og Kjell Magnar Berg

Boknemnd for konfirmantboka.

Rut Håpnes (Leder)

 Sigrid Paulsen

Margit Brekk

Peggy Holthe

Gunnvor Rønning

Bjørg Aasvang

John Gjeset

Lagets har to æresmedlemmer.

Magnar Rønning

Magnar P. Veiseth

Laget hadde siste år ca. 80 betalende medlemmer, det må sees på nye og bedre rutiner for å få innkrevd kontingenten fra medlemmene, for å hindre ytterligere frafall i medlemsmassen. Det er avholdt 10 styremøter og behandlet i alt 45 saker siste driftsår.

Oppsummering av arbeidsoppgaver som er utført siste driftsår, og planer videre for kommende år.

Bokutgivelse om Oliver Klevsve.

Siste året har mer eller mindre dreiet seg om bokarbeid, det var svært gledelig at vi fikk være med på å utgi boken om kunstneren Oliver Klevsve, med ”Kniv og Tro”. Den 20. august ble boka lanser på Stjørdal museum med mange innbudte gjester til stede. Det var laget i stand en meget flott utstilling av forskjellige arbeider som Oliver Klevsve hadde laget. Det største og mest beundringsverdige å få se på utstillingen, var uten tvil den store modellen av Nidarosdomen. I følge uttalelser fra de ansatte på museet, så var nok Oliver utstillingen, den mest besøkte utstillingen som har hvert laget der på museet. En stor takk til Gunnar Leirtrø som har samlet kildestoffet og de mange bildene, som er med å prege boka. Gunnar har skrevet boka i en lett og fortellende form. En takk også til Ragnar Olsen som har hvert ansvarlig for oppsettet og utformingen av boka. Boka har solgt meget bra, og det har kommet gode tilbakemeldinger fra leserne. Første søndag i advent under ”Jul på museet”, fikk historielaget lov til å sitte i fjøset på museet for å selge våre bøker, sammen med flere andre selgere fra lag og foreninger i dalføret.

Lånke kalenderen 2012.

Det begynner å bli årviss tradisjon at historielaget utgir Lånke kalenderen før Jul hvert år. I år var det utgave nummer 12 i rekken som ble utgitt, med historiske bilder fra rundt om i Lånke. Like stor tradisjon er det at Jan Hoås har hjulpet oss med å skrive den fyldige teksten under bildene. Det må for ettertiden vurderes om det skal settes opp ei egen kalendernemnd, som kan jobbe for å samle inn bilder spesielt med tanke på fremtidig utgivelser av Lånke kalenderen.

Endelig utgivelse av Bosetting og Levevilkår bind IV.

Mandag den 7.nov. ankom bind IV Lånke fra trykkeriet, nesten 14 dager tidligere enn vi først var lovet. Det var boklansering på Lånke menighetshus lørdag den 19. november, og en god del folk var innom for å sikre seg ett eller flere eksemplar av boka. Det ble lansert forskjellige bokpakker til fordelaktige priser. Ellers var det ordnet med kaffe og kaker, Hans Olav Løkken kom og holdt et historisk foredrag for de fremmøtte. Lånke skolemusikk bidro med musikalske innslag. Vil her benytte anledningen til å takke Jan Hoås, som også for denne boka har stått ansvarlig for skrivingen og redigeringen av det innsamlede stoffet til bind IV. Oppunder Jul tok Olav Ekren og Egil Rømo jobben med å sitt et par dager på Prix`en på Hell for å selge bøker, salget gikk over alle forventninger. Foruten bokhandlerne på Stjørdal, har det blitt solgt en masse bøker på Hydro Texaco på Hell. Per i dag er det kun igjen ca. 170 bøker på lager, av et opplag på ca.515 bøker.

Konfirmantbok for Lånke og Elvran.

Når det gjelder arbeidet med konfirmantboka så har vel boknemnda nå gjort sin jobb. Det har hvert flere runder med korrekturlesing, og boknemnda har jobbet godt og effektivt. Stoffet er levert over til Ragnar Olsen som har tatt på seg jobben med å få satt opp boksidene og gjøre boka ferdig til trykking. Det tas sikte på en bokutgivelse så fort alle brikker er på plass. Det var noen bilder som var scannet med for liten oppløsning, og de måtte scannes inn på nytt. Tar sikte på å få med også året konfirmantkull i boka.

Gaver til og fra historielaget.

Etter søknad rettet til Stjørdal kommune mottok vi et driftstilskudd på kr. 6500,- til kulturvern og historie. Etter ar Draveng Sag ble nedlagt og solgt, og de som hadde andeler i saga hadde fått utbetalt sine andeler. Var det fortsatt noen renteinntekter igjen på sag kontoen. Kr.610,- ble overført til historielagets konto.

En stor takk til de vi har mottatt gaver fra, selv om det ikke er noen enkelt person å takke. Vi mottok søknad fra Lånke skolemusikk om vi var villig til å hjelpe dem økonomisk ved innkjøp av ny ess tuba, styre behandlet saken, og det ble bevilget kr.3000,- til innkjøp av ny tuba til Lånke skolemusikk.

Nytt møtelokale på menighetshuset.

Etter å ha tilbrakt vår bok / styremøter i flere år i kjelleren på Lånke skole, har vi endelig kommet oss opp fra mørke og opp på bakkenivå. Vi vil fortsatt ha vårt hovedlager i kjelleren på Lånke skole. Vi leier et mindre kontor i sokkel etg. på menighetshuset, ikke all verden til plass, men det holder til vanlige styremøter.

Nye oppgaver i vente.

Etter at mye av bokarbeid nå er over, vil det bli straks bedre tid til å ta fatt på andre oppgaver som historielaget kan etasjere seg med. Fortsatt står det igjen registrering av mange ting i vårt nære kulturlandskap, slik som gamle løer og torvhus i utmarka. Sommerfjøsene rundt om på gårdene, hvor stod de enkelte husene? Hvor var gården drikkevannkilde, i dag er det ikke mange gårdbrønner som kan lokaliseres og er bevart. Ved hjelp av lagets GPS er det masse objekter og plasser som det hadde hvert kjekt og fått stedfestet en gang for alle på et kart.

Laget kan kjøre i gang flere billedkvelder, holde temamøter der slektsgranskning kan være et passende emne, med innleid ekspertise på temaet. Få til flere historiske vandringer, gjerne i samarbeid med andre lag og foreninger i bygda. Det skorter ikke på nye arbeidsoppgaver, det skal mye til at et historielag blir arbeidsledig. Arbeidsoppgavene står egentlig i kø, og bare venter på at noen kan gripe fatt i dem. Nedsette egne arbeidsgrupper for de ulike arbeidsoppgaver.

For styre i Lånke Historielag den 15. april 2012.