Årsberetning for 2018

Styret i 2018 har bestått av Bjørn Sten, leder, Per Arne Garberg, nestleder, Bjørn Viem, kasserer, Sigrun Stokke Karlsen, sekr. Gunnar Leirtrø, styremedlem og Ragnar Olsen, 1. vara som har møtt fast på styremøtene.

Lånke historielag har hatt 9 styremøter i løpet av året. De ble holdt på menighetshuset, Elvatun og et møte på Romma.

Økonomi medlemstall og æresmedlemmer

Laget har en god økonomi. I 2018 gikk driften av laget med et overskudd på godt 27900.-  Henviser for øvrig til regnskapet.

Historielaget hadde i 2018 276 betalende medlemmer, noe som er en liten økning og et solid medlemstall sammenlignet med de andre historielagene i Stjørdal.

Laget har to æresmedlemmer, Magnar Rønning og Jan Hoås. Jan Hoås ble også i året 2018 foreslått som vår kandidat til Stjørdal kommunes kulturpris for 2018.

Boksalg, messer

Laget hadde ingen bokutgivelser i 2018, men hadde også i fjor et godt boksalg, totalt solgt bøker/kalendere for godt 91.000.- kr. 

For 4. år på rad ga Laget ut bildeheftet Vandring til medlemmene, og det får vi gode tilbakemeldinger på. Kalender for 2019 ble også laget, den ble i år utsolgt! 

Laget deltok på Lånke skolemusikks julemesse med godt salg.

Møter, billedkvelder

Vi har arrangert 2 bildekvelder, Begge på Sorta grendahus, med bra besøk! Den ene med innslag av midt-norsk fortellerforum, som hadde dramatisert lokale Armfeldt-historier, og den andre hadde temaet skole. 3 lagsmedlemmer fortalte om sine opplevelser på Sorte, Leira og Elvran skoler.

Vi arrangerte foredragskveld på menighetshuset hvor Ole Moen holdt foredrag om USA’s president og Amerikansk politikk. Møtet ble arrangert i samarbeid med Lånke menighetsråd.

Historielaget var også med og markerte nye Elvatun’s 40-års jubileum, med bildefremvisning fra Elvatun’s historie og en del bilder fra heimer og folk i bygda.

Div

Prosjektet med merkinga av boplassene under Stor-Veiset fortsatte i 2018. De fleste steiner er kjørt på plass, og skiltene er bestilt.

Arbeidet med Lånke-boka bind 6 har gått videre det siste året, og nærmer seg slutten. Jan Hoås og Gunnar Leirtrø, med hjelp av flere lagsmedlemmer styrer prosjektet.

2018 var det store Armfeldt-året i midt-Norge, noe som også har preget aktiviteten i Historielaget. Vi har deltatt i den lokale Karoliner-gruppa i Stjørdal på 5 møter. Bjørn Sten og Gunnar Leirtrø var på et torsdagstreff i Hegra og snakket om Armfeldt i Lånke og Den Norske general Budde. Vi arrangerte busstur i karolinernes fotspor sammen med Hegra historielag, med start ved Åstjønna, buss ned Hegra og over til sørsida Stjørdalselva, gjennom Sorta, Dyva Frigården og ned til Stjørdal museum hvor vi så på museets Armfeldtutstilling.

Vi markerte at det var 300 år siden Vardene ble tent i krigstid med å tenne «våttån» på Strætesfjellet. Det var et populært arrangement, og over 100 personer tok turen opp og fikk ei fin opplevelse denne septemberkvelden.

Laget har også i år stått for ytre vedlikehold ved Ferjemannsstuggu utført av Arne og Olaug Moen, og ved Romma utført av Eva Korsveien Tanem.

Roar Aarnes har tatt over ansvaret for Lånke historielag sin hjemmeside, og gjør en god jobb med å legge ut nye bilder og artikler der.

Ved Svein Olav Tronstads begravelse mottok laget minnegaven gitt i Lånke kirke. 

Arbeidet med å samle og skanne gamle bilder fortsetter som før, og danner mye av grunnlaget for bildekvelder og Vandring/kalender.

Styret vil takke alle som har bidratt til lagets drift i året 2018

For styret i Lånke historielag

Bjørn Sten